Rối loạn lưỡng cực

Việc thích nghi có thể giúp tôi quản lý rối loạn lưỡng cực của tôi như thế nào?

- Thích nghi có thể giúp bạn tránh hành vi lúng túng trong các giai đoạn hưng cảm và đặt ra các mục tiêu thực tế để điều trị. Bác sĩ có thể giúp bạn chuẩn bị cho các giai đoạn có thể xảy ra trong tương lai và kiểm soát nỗi sợ về việc xảy ra nhiều hơn.

- Một phần quan trọng của việc thích nghi là tìm hiểu các loại yếu tố gây căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ mắc các cơn hưng cảm hoặc trầm cảm và thay đổi lối sống có thể làm giảm chúng.