Rối loạn lưỡng cực

Thuốc chống loạn thần được sử dụng để điều trị rối loạn lưỡng cực loại II như thế nào?

- Theo định nghĩa, các giai đoạn hưng cảm không liên quan đến rối loạn tâm thần và không can thiệp vào chức năng.

- Các thuốc chống loạn thần, như Aripiprazole (Abilify), Cariprazine (Vraylar), Quetiapine (Seroquel), Asenapine (Saphris), Olanzapine (Zyprexa), Risperidone (Risperdal) và Ziprasidone (Geodon) và các loại khác, tuy nhiên đôi khi được sử dụng trong chứng hưng cảm và một số (đáng chú ý là Seroquel) được sử dụng cho chứng trầm cảm lưỡng cực loại II.