Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực loại II là gì?

- Rối loạn lưỡng cực loại II là một dạng bệnh tâm thần.

- Rối lưỡng cực II tương tự như rối loạn lưỡng cực I, với chu kỳ thời gian giữa cao và thấp theo thời gian. Tuy nhiên, trong rối loạn lưỡng cực II, tâm trạng "cao" không bao giờ đạt đến hưng cảm hoàn toàn. Các tâm trạng tăng cường độ ít dữ dội hơn trong rối loạn lưỡng cực loại II được gọi là các giai đoạn hưng cảm, hoặc hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ.

- Một người bị ảnh hưởng bởi rối loạn lưỡng cực loại II đã có ít nhất một giai đoạn hưng cảm trong cuộc sống của mình. Hầu hết những người bị rối loạn lưỡng cực loại II thường xuyên phải chịu đựng các cơn trầm cảm. Đây là nơi thuật ngữ "trầm cảm hưng cảm" xuất phát. Ở giữa các giai đoạn của hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ và trầm cảm, nhiều người mắc chứng rối loạn lưỡng cực loại II thường sống cuộc sống bình thường.