Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực loại II khác với các loại rối loạn lưỡng cực khác như thế nào?

Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực loại I trải qua cơn hưng cảm hoàn toàn - một tâm trạng nghiêm trọng, tăng cao bất thường với hành vi thất thường. Các triệu chứng hưng cảm dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng trong cuộc sống, gây ra các vấn đề cá nhân hoặc pháp lý lớn.

Trong rối loạn lưỡng cực loại II, các triệu chứng của tâm trạng tăng cao không bao giờ đạt đến hưng cảm hoàn toàn. Hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ trong lưỡng cực loại II là một hình thức nâng cao tâm trạng nhẹ hơn. Tuy nhiên, các giai đoạn trầm cảm của rối loạn lưỡng cực loại II thường kéo dài hơn và thậm chí có thể nghiêm trọng hơn so với rối loạn lưỡng cực loại I. Do đó, rối loạn lưỡng cực loại II không chỉ đơn giản là một dạng rối loạn lưỡng cực "nhẹ" hơn.