Rối loạn lưỡng cực

Những loại thuốc được sử dụng để điều trị cơn hưng cảm cũng được sử dụng như điều trị duy trì cho rối loạn lưỡng cực là gì?

Các loại thuốc được sử dụng để điều trị các cơn hưng cảm và cũng được sử dụng để điều trị duy trì rối loạn lưỡng cực bao gồm:

  • Thuốc chống loạn thần.
  • Thuốc chống trầm cảm.
  • Carbamazepine (Tegretol).
  • Valproate (Depakote).

Một sự kết hợp của các loại thuốc này cũng có thể được sử dụng.