Ung thư

Chăm sóc giảm nhẹ trị ung thư bao gồm những gì?

- Phương pháp điều trị bao gồm thuốc, liệu pháp dinh dưỡng, vật lý trị liệu và các kỹ thuật thư giãn như thở sâu.

- Bạn cũng có thể được đề nghị tư vấn cảm xúc và tinh thần, cũng như hỗ trợ thực tế để quản lý các vấn đề về bảo hiểm, pháp lý hoặc việc làm.

- Chăm sóc giảm nhẹ có thể hỗ trợ định hướng cho bạn khi cần đưa quyết định về việc điều trị, đồng thời cũng có thể giúp đỡ gia đình và bạn bè, những người đang chăm sóc bạn trong thời gian này.