Rối loạn lưỡng cực

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc (SSRI) trong một số thuốc chống trầm cảm là gì?

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc (SSRI) trong một số thuốc chống trầm cảm là gì?

Thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRI - Selective serotonin reuptake inhibitor) là một loại thuốc chống trầm cảm mới hơn. Chúng bao gồm:

  • Citalopram (Celexa).
  • Escitalopram (Lexapro).
  • Fluoxetine (Prozac).
  • Fluozamine (Luvox).
  • Paroxetine (Paxil).
  • Sertraline (Zoloft).