CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB DOCTORS24H.vn

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ XEM XÉT CẨN THẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY.

Trang thông tin điện tử này thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công Ty TNHH Công Nghệ Tuyết Linh ( TUYETLINHDESIGN ). 

 1. Chấp Thuận: Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, người dùng nhất trí chịu sự điều chỉnh / bị ràng buộc và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân áp dụng cho trang thông tin điện tử này và cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. TUYETLINHDESIGN có quyền thay đổi các điều khoản này tại từng thời điểm khi TUYETLINHDESIGN cho là phù hợp. TUYETLINHDESIGN sẽ đăng tải các điều khoản sửa đổi trên trang thông tin điện tử này. Người dùng nên định kỳ kiểm tra các điều khoản này do các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Người dùng có thể xem phiên bản hiện hành của các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào thông qua các đường dẫn / link trên trang thông tin điện tử này
 2. Phạm Vi Áp Dụng: Các Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng cho việc quý vị sử dụng trang thông tin này. TUYETLINHDESIGN và các công ty liên kết của TUYETLINHDESIGN vận hành các trang thông tin điện tử khác mà các trang đó được điều chỉnh theo các điều kiện riêng được quy định cụ thể tại các trang đó.
 3. Nội Dung:  TUYETLINHDESIGN không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của trang thông tin điện tử này. Quý vị nhất trí rằng trong phạm vi được pháp luật cho phép, quý vị phải tự chịu rủi ro / trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang web này và các nội dung của trang web. Xin lưu ý rằng những thông tin đăng tải tại trang thông tin điện tử này không dự định là toàn diện hoặc được dùng để thay thế cho đánh giá y tế của chính người dùng. Chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo thêm các nguồn kiến thức chuyên môn cũng như các nguồn thông tin tham khảo khác trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá hoặc quyết định điều trị nào.
 4. Sử Dụng: Người dùng có thể in một bản và có thể tải xuống các trích đoạn của (các) trang của trang thông tin điện tử này để phục vụ cho mục đích tham khảo của cá nhân. Người dùng không được sửa đổi các bản cứng hoặc bản số của bất kỳ tài liệu đã được người dùng in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và người dùng không được sử dụng các minh họa, ảnh, chuỗi hình ảnh hoặc âm thanh hoặc các đồ thị tách riêng với nội dung kèm theo. Tư cách tác giả của chúng tôi (và những người đóng góp xác định) đối với các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này phải luôn được ghi nhận / tôn trọng. Người dùng không được sử dụng bất kỳ phần nào của các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này cho các mục đích thương mại. Nếu việc người dùng in, sao chụp hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào của trang thông tin điện tử này vi phạm quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này, người dùng sẽ ngay lập tức mất quyền sử dụng trang thông tin này và quý vị phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc tiêu hủy các bản sao tài liệu mà quý vị đã tạo ra. Nếu Người dùng liên kết đến trang thông tin điện tử này, người dùng phải bảo đảm rằng người dùng thực hiện việc đó theo phương thức hợp lý, hợp pháp và tuân thủ các quy định và hướng dẫn hiện hành và không làm tổn hại hoặc lợi dụng uy tín của TUYETLINHDESIGN. Người dùng không được sử dụng logo của DOCTORS24H.vn hoặc các biểu tượng hoặc nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền hoặc tên sản phẩm mang tính độc quyền khác của DOCTORS24H.vn để liên kết đến trang này nếu không được TUYETLINHDESIGN chấp thuận trước rõ ràng bằng văn bản. Người dùng không được thiết lập liên kết theo phương thức ám chỉ bất kỳ hình thức liên kết, chấp thuận hoặc xác nhận nào của TUYETLINHDESIGN khi các hình thức đó không tồn tại. Trang thông tin điện tử này không được thiết lập trên nền các trang thông tin điện tử khác. Các liên kết đến trang thông tin điện tử này phải được xóa bỏ ngay lập từ nếu TUYETLINHDESIGN có yêu cầu.
 5. Khẳng Định: Là một người dùng của trang thông tin điện tử này, người dùng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được quý vị cung cấp cho DOCTORS24H.vn. Nếu người dùng trả lời bằng các thông tin, bao gồm ý kiến phản hồi hoặc dữ liệu như các câu hỏi, ý kiến bình luận, đề xuất hoặc thông tin tương tự liên quan đến nội dung của trang thông tin điện tử này, thông tin đó sẽ được xem là không mang tính bảo mật và TUYETLINHDESIGN  sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin đó và sẽ được tự do sử dụng các ý kiến, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật bao gồm trong các thông tin đó cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.
 6. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân: Đề nghị tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân áp dụng cho trang thông tin điện tử này để biết thêm thông tin về cách thức TUYETLINHDESIGN xử lý các thông tin cá nhân.
 7. Các Liên Kết Đến Các Trang Thông Tin Điện Tử Khác: Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các đường dẫn liên kết đến các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet của TUYETLINHDESIGN và của bên thứ ba. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, TUYETLINHDESIGN không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang thông tin điện tử trên mạng Internet không thuộc TUYETLINHDESIGN được kết nối đến thông qua các liên kết này. Các trang thông tin điện tử trên mạng Internet này được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng riêng.
 8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này đều thuộc bản quyền của TUYETLINHDESIGN hoặc TUYETLINHDESIGN đã được sử dụng, trừ trường hợp có quy định khác rõ ràng. Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung của các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoại trừ theo quy định tại đoạn 4 trên.
 9. Không bảo đảm: Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này được cung cấp mà không kèm theo bất kỳ khẳng định, điều kiện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các tài liệu này. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, TUYETLINHDESIGN và các bên thứ ba có liên quan của chúng tôi tại đây nêu rõ loại trừ mọi điều kiện, bảo lãnh, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được hàm ý theo luật thành văn, luật chung/án lệ hoặc luật theo nguyên tắc công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm chấp nhận chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, việc sử dụng với sự cẩn trọng và kỹ năng thích hợp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, rủi ro sử dụng trang thông tin điện tử này thuộc về người dùng và TUYETLINHDESIGN không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các loại vi rút máy tính, phần mềm có hại, dữ liệu có hại hoặc các vấn đề khác gây hại về mặt công nghệ cho người dùng sau khi sử dụng trang thông tin điện tử này.
 10. Trách nhiệm: Trong phạm vi được pháp luật cho phép, TUYETLINHDESIGN tại đây loại trừ mọi trách nhiệm đối với các khiếu nại, tổn thất, yêu cầu hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào (cho dù các khiếu nại, tổn thất, yêu cầu hoặc thiệt hại đó có thể lường trước được, biết được hay không và cho dù có hay không do lỗi cẩu thả) phát sinh từ hoặc liên quan tới việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc các thông tin, nội dung hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này. Mặc dù TUYETLINHDESIGN cố gắng để bảo đảm rằng nội dung được cung cấp trên trang thông tin điện tử này là chính xác tại thời điểm công bố, TUYETLINHDESIGN không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong phạm vi được pháp luật cho phép liên quan đến các sai sót, bỏ sót hoặc nội dung không chính xác được đăng tải trên trang thông tin điện tử này. Không có quy định nào tại các điều khoản sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của TUYETLINHDESIGN đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tật về người có nguyên nhân do sự cẩu thả của TUYETLINHDESIGN (hoặc của các nhân viên, đại diện hoặc thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc của TUYETLINHDESIGN) hoặc trách nhiệm của TUYETLINHDESIGN đối với các tuyên bố sai lệch mang tính gian lận hoặc các trách nhiệm khác mà không được pháp luận hạn chế hoặc loại trừ.
 11. Hậu Quả: Tại bất kỳ thời điểm nào, TUYETLINHDESIGN có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang thông tin điện tử này của quý vị vì bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo. Nếu vi phạm của người dùng gây thiệt hại cho người khác, người dùng nhất trí bồi thường và tránh cho TUYETLINHDESIGN khỏi mọi thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí.